Skip to main content

Contact Us

  • Skouze 26

  • 18536, Piraeus

  • Greece

Our Team

Co Founders

Ioannis Filios – Anastasios Nikolaou


Sales and Financial Manager

NASSIA NIKOLAOU

Mob: +30. 6936054818

Sales operator for AZUMA

Venetia Kaplanidou


Sales operators for Spare Parts

ATHINA MANGOURA – Filippos Filios


Sales operator for KRAL/ Sales executive/ Marine Engineer

Thanos Papageorgiou


Sales executive

Loukia Maronitou